راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

کارمزد تراکنش

مدیر نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی و مدیرعامل صاد پاسخ می‌دهند / آیا پذیرندگان با کارت‌به‌کارت، طرح کارمزد را دور می‌زنند؟

بعد از اجرای گام اول اصلاح نظام کارمزد در چهارم تیرماه علاوه بر مشاهداتی که از دورزدن این طرح توسط پذیرنده‌ها با

در پنل پرداخت‌سازی و راه‌های نرفته‌، درباره خلأ سهم کارمزد پرداخت‌سازی بحث شد / آیا پرداخت‌سازان از دریافت کارمزد بی‌نیازند؟

پنل پرداخت‌سازی و راه‌های نرفته‌اش در فیناپ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هجدهم با حضور محمدحسین کاشی، مدیرعامل پرداخت الکترونیک