راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

آخرین وضعیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان شهریور 1401 / بستر 34 نوع معامله با استفاده از امضای الکترونیکی فراهم شده است

آرش عسکری، مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت آخرین وضعیت تحلیل، طراحی و راه‌اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی