راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

اینوتکنیک

مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد / امکان استفاده از هوش‌ مصنوعی و یادگیری ماشین در کنون‌بینی تولید ناخالص داخلی

مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که امکان استفاده از هوش مصنوعی در مراحل مختلف برآورد تولید ناخالص

دبیر رویداد اینوتکنیک در افتتاحیه این رویداد عنوان کرد / ایجاد پیوند میان صنعت و دانشگاه و ارائه راهکارهای هوشمندانه

علی عبداللهی، عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی انفورماتیک و دبیر رویداد اینوتکنیک در ابتدای اولین رویداد از سلسله‌رویدادهای