راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

شاپرک، گزارش عملکرد PSPها در تیر ماه را منتشر کرد / رتبه اول سپ در رشد سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت الکترونیک در آخرین گزارش شاپرک در تیرماه ۱۳۹۹ به خوبی نشان می‌دهد که شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، ضمن حفظ روند رو به رشد خود توانسته رتبه اول سهم بازار مبلغ تراکنش ابزار پرداخت اینترنت در تیر ماه را کسب کند. همچنین، رتبه نخست رشد سهم بازار تراکنش تمام ابزارها و رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش ابزار‌های پرداخت اینترنت و موبایل در تیر ماه نیز در اختیار شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش است.

افزون بر این، از منظر متوسط رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش اینترنت و موبایل از ابتدای سال ۱۳۹۹، شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در رتبه نخست قرار دارد.


سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها


بنابر این گزارش، در تیر ماه ۱۳۹۹، رتبه دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها با ۱۹/۲۶ درصد، به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. همچنین در این ماه، رتبه نخست رشد در سهم این بازار (۰/۳۸ درصد) در اختیار شرکت قرار دارد. نکته جالب توجه این است که در طول ۱۷ ماه گذشته، ضمن کسب رتبه دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها، سپ به طور متوسط، رشد مثبت۰/۰۶ درصدی را نیز در این سهم به ثبت رسانده است؛ که از این حیث در رتبۀ دوم قرار دارد.

نموادر ۱: سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها در تیر ۹۹
نموادر ۲: رشد سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها در تیر ۹۹

سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ موبایل


این گزارش می‌افزاید؛ در تیر ماه سال جاری، شرکت با کسب ۲۸/۴۱ و ۳۰/۵۰، رتبه دوم PSP‌ها را به ترتیب در سهم بازار‌های تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل به دست آورده است. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که با رشد ۱/۵۸ و ۲/۲۶ درصدی نسبت به خرداد ۹۹، رتبه اول رشد در سهم بازار‌های تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل متعلق به سپ بوده است.

نموادر ۳: سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل در تیر ۹۹
نموادر ۴: رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل در تیر ۹۹

همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۹، میانگین رشد ۰/۵۸ در سهم بازار‌ تراکنش موبایل و ۰/۹۳ در سهم بازار‌ مبلغ تراکنش موبایل برای شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش به دست آمده است که از نظر متوسط رشد از ابتدای سال ۱۳۹۹ در هر دو سهم بازار مذکور، سپ در رتبۀ اول قرار دارد.

نموادر ۵: متوسط رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل از ابتدای سال ۱۳۹۹

سهم از تراکنش اینترنت


آخرین گزارش رسمی شاپرک نشان می‌دهد که پرداخت الکترونیک سامان کیش با کسب ۱۹/۲۷ درصد از تراکنش‌های اینترنت در تیر ماه، رتبه سوم PSP‌ها را در این سهم از آن خود کرده است.

نموادر ۶: سهم بازار تراکنش اینترنت در تیر ۹۹

آمار این گزارش با تاکید بر رشد چشم‌گیر ۴/۸ درصدی نسبت به خرداد ۹۹، رتبه اول رشد در سهم بازار تراکنش اینترنت را متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش دانسته است. همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۹، سپ به طور متوسط رشد مثبت ۱/۳ درصدی در این سهم داشته که از حیث متوسط رشد از ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز رتبۀ اول را به دست آورده است. لازم به ذکر است که در طول ۱۷ ماه گذشته، رشد متوسط ۰/۲۹ درصدی در این سهم نیز برای پرداخت الکترونیک سامان کیش ثبت شده است.

نموادر ۷: رشد سهم بازار تراکنش اینترنت در تیر ۹۹
نموادر ۸: متوسط رشد سهم بازار تراکنش اینترنت از ابتدای سال ۱۳۹۹

سهم از مبلغ تراکنش‌ اینترنت


در تیر ماه ۱۳۹۹، با رشد استثنائی ۷/۵۹ درصدی نسبت به خرداد ۹۹، رتبه اول رشد در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش بوده است. همچنین در این ماه، رتبه اول PSP‌ها در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت با ۴۲/۹۱ درصد، به سپ اختصاص یافته است.

نموادر ۹: سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در تیر ۹۹
نموادر ۱۰: رشد سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در تیر ۹۹

از ابتدای سال ۱۳۹۹، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۳/۱۹ درصدی را در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد از ابتدای سال، شرکت در رتبۀ اول قرار دارد. جمع‌بندی این اطلاعات نشان می‌دهد که در طول ۱۷ ماه گذشته، رشد متوسط ۰/۶۸ درصدی در این سهم نیز برای پرداخت الکترونیک سامان کیش به ثبت رسیده است.

نموادر ۱۱: متوسط رشد سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت از ابتدای سال ۱۳۹۹

سهم بازار تراکنش کارت‌خوان


شاپرک در آخرین گزارش خود آورده است؛ در تیر ماه ۱۳۹۹، سپ با رشد ۰/۰۴ درصدی نسبت به خرداد ۹۹، رتبه دوم PSP‌ها را در سهم بازار تراکنش کارت‌خوان با ۱۸/۸۶ درصد، دریافت کرده و از طرفی در طول ۱۷ ماه گذشته، ضمن کسب رتبه دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش کارت‌خوان، سپ به طور متوسط رشد مثبت ۰/۰۷ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده که از حیث متوسط رشد ۱۷ ماهه، شرکت دارای رتبه دوم است.

نموادر ۱۲: سهم بازار تراکنش کارت‌خوان در تیر ۹۹

سهم بازار کارت‌خوان تراکنش‌دار


بنابر این گزارش، سپ با کسب ۱۴/۷۳ درصد از سهم بازار کارت‌خوان‌های تراکنش‌دار، رتبه دوم PSP‌ها را در این سهم در تیر ماه ۱۳۹۹ به دست آورده است.

نموادر ۱۳: سهم بازار کارت‌خوان تراکنش‌دار در تیر ۹۹

همچنین در طول ۱۷ ماه گذشته، ضمن کسب رتبۀ دوم PSP‌ها در سهم بازار کارت‌خوان تراکنش‌دار، سپ به طور متوسط، رشد مثبت ۰/۰۵ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد ۱۷ ماهه، پرداخت الکترونیک سامان کیش در رتبه سوم قرار دارد.


شاخص اثر بخشی کارت‌خوان


شاخص اثر بخشی شرکت در تیر ماه ۱۳۹۹ با رشد ۰/۰۲ واحدی، برابر با ۱/۳۷۷ بوده که با توجه به تعریف این شاخص (تقسیم سهم تراکنش به سهم کارت‌خوان) و بیشتر بودن آن از یک، می‌توان گفت که سپ بیش از سهم کارت‌خوان‌هایش تراکنش جذب کرده و توانسته در این ماه، رتبه اول این شاخص در استان تهران را به دست آورد.


سهم بازار مبلغ تراکنش کارت‌خوان


در تیر ماه ۱۳۹۹، سپ با کسب ۱۳/۹۳ درصد، رتبه سوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش کارت‌خوان به دست آورده است. همچنین در طول ۱۷ ماه گذشته، پرداخت الکترونیک سامان کیش به طور متوسط، رشد مثبت ۰/۰۴ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد ۱۷ ماهه، سپ در رتبه سوم قرار دارد.

نموادر ۱۴: سهم بازار مبلغ تراکنش کارت‌خوان در تیر ۹۹
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.