راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

مدیریت صحیح، نظارت کامل و کاهش تهدیدها در نظام پرداخت با سند PSD2

کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران ترجمه فارسی دستورالعمل PSD2 را منتشر کرد.

کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ترجمه فارسی دستورالعمل PSD2 را منتشر کرده و به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان برای دانلود قرار داده است. کمیسیون فین‌تک امیدوار است انتشار این سند گام مثبتی در جهت توسعه تنظیم‌گری فناوری مالی در ایران باشد و بتوان با الگوگرفتن از تجربه‌های موفق جهانی زمینه رشد بیشتر نوآوری در ارائه خدمات مالی را فراهم کرد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، چند سال پیش، روندهای جدید فناوری و چشم‌انداز نظام بانکی، اتحادیه اروپا را بر آن داشت که گامی جدید در اصلاح دستورالعمل‌های موجود و تدوین استانداردهای جدید بردارد. هدف اتحادیه اروپا اطمینان از اقدامات لازم برای مدیریت صحیح و نظارت کامل و کاهش تهدیدها در نظام پرداخت بود. از جمله این اقدامات، اصلاح قوانین موجود و یا تدوین دستورالعمل‌های جدید بود.

یکی از قوانین قدیمی که نیاز به اصلاح و به‌روزرسانی داشت سند PSD1 (دستورالعمل خدمات پرداخت) بود. این سند بعد از اصلاح به نام PSD2 شناخته می‌شود که هدف اصلی از انتشار ترجمه فارسی آن آشنایی با این سند و محتویات آن است. با مطالعه این سند و سایر اسناد و قوانین مرتبط با آن مانند RTS (استانداردهای فنی قانونی) و GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها) می‌توان به تدوین دستورالعمل‌هایی متناسب با اکوسیستم پرداخت کشور دست یافت؛ به کمک این قوانین بومی می‌توان به اهدافی نظیر ترویج نوآوری در حوزه پرداخت و الزامات حقوقی، افزایش امنیت در تراکنش‌های پرداخت، افزایش امنیت برای مشتریان و غیره دست یافت.


PSD2 چیست؟


PSD ﻣﺨﻔﻒ Payment Services Directive ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت پرداﺧﺖ اﺳﺖ که در ﺳﺎل ۲۰۰۷ ﻣﯿﻼدی، ﺗﺪوﯾﻦ و در ﺳﺎل۲۰۰۹در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و اتحادیه اروپا پیاده‌سازی شد. PSD چارچوبی ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت پرداخت اﺳﺖ که باهدف اﯾﺠﺎد یک ﺑﺎزار کارآمد، یکپارچه و رقابی و فراهم‌آوردن پایه و اساس قانونی برای حوزه پرداخت‌های یکپارچه یورو (SEPA) تدوین شده است. PSD2 در هشتم اکتبر ۲۰۱۵ میلادی و در واکنش به‌سرعت بالای نوآوری‌های عرصه فناوری تدوین شد و بعد از چند سال در اتحادیه اروپا پیاده‌سازی شد. اتحادیه اروپا در حال حاضر مشغول تدوین PSD3 است که احتمالاً چند سال دیگر منتشر می‌شود.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ جدید در راﺳﺘﺎی پشتیبانی ﺑﻬﺘﺮ از مصرف‌کنندگان هنگام پرداختﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ، ﺗﺮوﯾﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ و همچنین اﺳﺘﻔﺎده از نوآوری‌ها و پرداختﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ، ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. این دستورالعمل ﺑﻪ بانک‌ها اﺟﺎزه ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد گزینه اﺳﺘﻔﺎده از ارائه‌دهندگان ﺛﺎﻟﺚ برای مدیریت اﻣﻮر مالی ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اکوسیستم بانکداری ایران در طی سال‌های اﺧﯿﺮ، اﻧﺘﻈﺎر می‌رود بانک ﻣﺮکزی اﯾﺮان ﻫﻢ، اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ را در اﯾﺮان وﺿﻊ کند. درصورتی‌که اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اجرایی ﺷﻮد، ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ فین‌تک‌ها ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ کرد و ﺳﺮﻋﺖ کسب‌وکارهای فین‌تک در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.


مستند PSD2 به چه‌کار نظام بانکی ایران می‌آید؟


ظهور هر روندی در هر نقطه از جهان، بی‌تردید موجب تغییر و نوآوری در کسب‌وکارهای آن صنعت خواهد شد. ازاین‌رو ضروری است تا با بررسی ابعاد روندهای فراگیر مانند PSD۲، آمادگی الزام در مواجهه با نوآوری‌های برخاسته از آن فراهم شود تا بتوان از فرصت‌های حاصل از آن بهره‌مند شد. حوزه‌های اصلی که سند PSD2 بر آن تمرکز کرده است عبارت‌اند از: توسعه و یکپارچه‌سازی بازار پرداخت اتحادیه اروپا، ایجاد نوآوری و رقابت میان بانک‌ها با استفاده از بازیگران جدید، بهبود امنیت و احراز هویت، امکان دسترسی به اطلاعات حساب و شفافیت در ارائه اطلاعات. ورود بازیگران جدید در حوزه پرداخت سبب باز تعریف روش رویارویی بانک‌ها با نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین مالی و نیز ایجاد ساختار تعاملی جدید خواهد شد.

چنانچه این ساختارها و چارچوب‌های جدید در صنعت پرداخت و بانکداری ایران پیاده‌سازی شود، فرصت‌های ایجاد ارزش برای مشتریان، پذیرندگان و نیز افزایش مشتری و تراکنش برای بانک‌ها به ارمغان خواهد آمد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.