راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

پرداخت الکترونیک سامان رکورد زد

روابط عممی سامان خبری اعلام کرد: ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ۲۲۰ ﻫﺰار ﺗﺮاﻛﻨﺶ در ﻳﻚ روز رﻛﻮرد ﺗﺮاﻛﻨﺶﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪ؛

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺳﺎﻣﺎن، ﺗﺮاﻛﻨﺶﻫﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ دوازدﻫﻢ آﺑﺎنﻣﺎه، ﻣﺮز ۲۲۰ ﻫﺰار۴ ﺗﺮاﻛﻨﺶ را ﭘﺸﺖﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ رﻛﻮرد ﺟﺪﻳﺪی در اراﺋﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد. اﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮاﻛﻨﺶﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻛﺎرﺗﺨﻮان، درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ۲۴ است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.