راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش اقتصادی خردادماه سال ۱۴۰۰ شاپرک منتشر شد / رشد منفی ابزارهای پذیرندگی نسبت به اردیبهشت ماه

هفتادودومین گزارش اقتصادی شاپرک منتشر شد. طبق گزارش خردادماه ۱۴۰۰، بالغ‌بر ۳۳۰۸ میلیون تراکنش با ارزش ۵۵۲۷ هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک کارت پردازش شده که نسبت به اردیبهشت‌ماه ۹/۵۳ درصد در تعداد و ۱۵/۱۲ درصد در ارزش ریالی تغییرات داشته است. آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در خردادماه سال جاری و درصد تغییرات آن نسبت به ماه گذشته در جدول زیر درج شده است.

همچنین جدول زیر آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در خردادماه سال ۱۴۰۰ و ماه مشابه سال گذشته به همراه درصد تغییرات آن را نمایش می‌دهد. تراکنش‌های خردادماه سال جاری به نسبت مشابه آن در سال ۱۳۹۹ ازنظر تعدادی ۲۱/۱۳ درصد ازنظر ریالی ۴۲/۲۲ درصد رشد داشته است.

در جدول زیر تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی خرداد ۱۴۰۰ در قیاس با ماه گذشته نمایش داده شده است. تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۱/۲۵- درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش ۱/۲۸- در صدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در خرداد ۱۴۰۰ نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۰/۵۵- درصدی را تجربه و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش ۱/۸۵- درصدی همراه بوده است.

در شکل زیر، همان‌طور که مشخص است کارت‌خوان فروشگاهی با سهم ۹۰/۲۴ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرارگرفته‌اند.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در خرداد ۱۴۰۰، ۲۶۳ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲۵/۸۹ واحدی (۱۰/۹۲% درصدی) را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارت‌خوان فروشگاهی است. در خردادماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با افزایش ۸/۷۷ درصدی از ۱۲۲ تراکنش در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۳۰ تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۷۹ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۴/۴۴ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارت‌خوان فروشگاهی نیز با ۳۱/۹۹ واحد افزایش نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۳۱۳ عدد در خردادماه رسیده است.

شکل زیر نیز اطلاعات مربوط به تغییرات سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های هر ابزار پذیرش در خردادماه ۱۴۰۰ را نسبت به ماه گذشته ترسیم کرده است. سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌های ابزار کارت‌خوان فروشگاهی در خردادماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب افزایش ۰/۳۶ و ۲/۸۰ درصدی داشته است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های پذیرش اینترنتی در خرداد سال جاری نسبت به ماه گذشته به ترتیب کاهش ۰/۱۷ و کاهش ۲/۷۷ درصدی را تجربه کرده‌اند که در بررسی تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز کاهش ۰/۱۸ درصدی در تعداد تراکنش‌ها و کاهش ۰/۳۱ درصدی در مبلغ تراکنش‌ها مشهود است.


عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت


دو شکل زیر،‌ سهم تعدادی و مبلغی هر یک از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارت را نمایش می‌دهد. با توجه به شکل زیر،‌ به ترتیب شرکت‌های به‌پرداخت ملت، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و آسان پرداخت پرشین بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌ها در خردادماه سال جاری داشتند.

بر اساس جدول زیر نیز به‌پرداخت ملت، شرکت‌های پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران‌کیش بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری داشتند.

سهم شرکت‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از تعداد تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش در شکل زیر نمایش داده شده است.


وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده


شکل زیر سهم بازار هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت در خردادماه سال ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد که بر اساس ان بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات، سپه و پارسیان بیشترین سهم را از نظر تعداد تراکنش‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری داشتند.

سهم مبلغی هر یک از بانک‌های پذیرنده از کل جمع مبلغ تراکنش‌های صنعت پرداخت در خردادماه سال جاری در شکل زیر نمایش داده شده است که به ترتیب بانک‌های ملت، ملی ایران، صادرات، تجارت و کشاورزی بیشترین سهم را از نظر مبلغ تراکنش‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری داشتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.