راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

براساس گزارش خردادماه شاپرک، سپ رتبه اول رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل و اینترنت در بهار۹۹ را کسب کرد

بررسی عملکرد شرکت‌های پرداخت الکترونیک در آخرین گزارش شاپرک در خرداد ماه ۱۳۹۹به خوبی نشان می‌دهد که شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش، ضمن حفظ روند رو به رشد خود توانسته، رتبه اول را در رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش ابزار پرداخت موبایل و هم در سهم بازار مبلغ تراکنش ابزار پرداخت اینترنت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ کسب کند.


سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها


در خرداد ماه ۱۳۹۹، شرکت با رشد ۰/۰۱ درصدی، رتبه دوم PSP‌ها را در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها با ۱۸/۸۸ درصد به دست آورده است. لازم به ذکر است که در طول ۱۶ ماه گذشته، ضمن کسب رتبه دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش تمام ابزار‌ها، شرکت به‌طور متوسط، رشد مثبت ۰/۰۴درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است.

نموادر ۱: سهم بازار تراکنش همه ابزار‌ها در خرداد ۹۹

سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ موبایل


در خرداد ماه ۱۳۹۹، شرکت با کسب ۲۶/۵۶ و ۲۸/۲۴، رتبه دوم PSP‌ها را به ترتیب در سهم بازار‌های تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل به‌دست آورده است. همچنین در سه ماه نخست سال ۹۹، میانگین رشد ۰/۵۲ درصدی در سهم بازار‌ تراکنش موبایل و ۰/۴۹ درصدی در سهم بازار‌ مبلغ تراکنش موبایل برای شرکت حاصل شده است که از نظر متوسط رشد در فصل بهار در هر دو سهم بازار مذکور، شرکت در رتبه اول قرار دارد.

نموادر ۲: سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل در خرداد ۹۹
نموادر ۳: متوسط رشد سهم بازار تراکنش و مبلغ تراکنش موبایل در بهار ۹۹

سهم از تراکنش و مبلغ تراکنش‌ اینترنت


شرکت با کسب ۱۴/۴۷ درصد از تراکنش‌های اینترنت در خرداد ماه ۱۳۹۹، رتب سوم PSP‌ها را در این سهم به‌دست آورده است. از طرفی، شرکت به‌طور متوسط، رشد مثبت ۰/۱۳درصدی را نیز در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد در فصل بهار، شرکت دارای رتبه سوم است.

نموادر ۴: سهم بازار تراکنش اینترنت در خرداد ۹۹

در خرداد ماه ۱۳۹۹، با رشد چشم‌گیر ۳/۲۴ درصدی نسبت به اردیبهشت ۹۹، رتبه اول رشد در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت متعلق به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش بوده است. همچنین در این ماه، رتبه دوم PSP‌ها در سهم این بازار با ۳۵/۳۲ درصد، به سپ اختصاص یافته است.

نموادر ۵: رشد سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در خرداد ۹۹
نموادر ۶: سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در خرداد ۹۹

گفتنی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، شرکت به‌طور متوسط، رشد مثبت ۱/۷۲درصدی را در سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد در فصل بهار، شرکت در رتبه اول قرار دارد.

نموادر ۷: متوسط رشد سهم بازار مبلغ تراکنش اینترنت در بهار ۹۹

سهم بازار تراکنش کارت‌خوان


در خرداد ماه ۱۳۹۹، رتبه دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش کارت‌خوان با ۱۸/۸۲ درصد، به شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش اختصاص یافته است. همچنین، شرکت با ۰/۱۶ درصد رشد نسبت به اردیبهشت ۹۹، رتبه سوم رشد در سهم بازار تراکنش کارت‌خوان را به‌دست آورده است.

نموادر ۸: سهم بازار تراکنش کارت‌خوان در خرداد ۹۹
نموادر ۹: رشد سهم بازار تراکنش کارت‌خوان در خرداد ۹۹

از طرفی، در طول ۱۶ ماه گذشته، ضمن کسب رتبه دوم PSP‌ها در سهم بازار تراکنش کارت‌خوان، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۰۷/۰درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد ۱۶ ماهه، شرکت دارای رتبه دوم است.


سهم بازار کارت‌خوان تراکنش‌دار


بررسی‌های دقیق شاپرک نشان می‌دهد که در خرداد ماه، سپ با کسب ۱۴/۷۶ درصد از سهم بازار کارت‌خوان‌های تراکنش‌دار، رتبه دوم PSP‌ها را هم در این سهم به‌دست آورده است.

نموادر ۱۰: سهم بازار کارتخوان تراکنش‌دار در خرداد ۹۹

همچنین در طول ۱۶ ماه گذشته، ضمن کسب رتبه دوم PSP‌ها در سهم بازار کارت‌خوان تراکنش‌دار، شرکت به طور متوسط، رشد مثبت ۰/۰۵ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد ۱۶ ماهه، شرکت در رتبه سوم قرار دارد.


شاخص اثر بخشی کارت‌خوان


شاخص اثربخشی سپ در خرداد ماه با رشد ۰/۰۱ واحدی، برابر با ۱/۳۵۷ بوده که با توجه به نحوه ارزیابی شاپرک به خوبی مشخص است که این شرکت با توانایی جذب بالا توانسته، بیشتر از سهم کارت‌خوان‌هایش تراکنش جذب کند. گفتنی است که رتبه اول این شاخص در استان تهران در اختیار پرداخت الکترونیک سامان قرار دارد.

شاخص اثربخشی یکی از موضوعات مورد بررسی در گزارش شاپرک است که آن را براساس تقسیم سهم تراکنش به سهم کارت‌خوان مورد ارزیابی قرار می‌دهد. معیاری که نشان‌دهنده ارائه خدمات مناسب در بازار است.


سهم بازار مبلغ تراکنش کارت‌خوان


در خرداد ماه ۱۳۹۹، شرکت با کسب ۱۴/۲۸ درصد، رتبه دوم PSP‌ها را در سهم بازار مبلغ تراکنش کارت‌خوان به دست آورده است. همچنین، شرکت با ۰/۲۶ درصد رشد نسبت به اردیبهشت ۹۹، رتبه دوم رشد در این را کسب کرده است. همچنین در طول ۱۶ ماه گذشته، شرکت به‌طور متوسط، رشد مثبت ۰/۰۷ درصدی را نیز در این سهم به خود اختصاص داده است؛ که از حیث متوسط رشد ۱۶ ماهه، شرکت در رتبه دوم قرار دارد.

نموادر ۱۱: سهم بازار مبلغ تراکنش کارت‌خوان در خرداد ۹۹
نموادر ۱۲: رشد سهم بازار مبلغ تراکنش کارت‌خوان در خرداد ۹۹
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.