راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ضرورت بکارگیری مدل بالندگی توانمندی افراد (P-CMM) در شرکت‌های PSP

محمد کاظم کاظمی راد؛

تغییر و تحول در بازارهای جهانی تجارت الکترونیک، سازمان‌ها و شرکت‌های PSP را با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است. با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرآیندها و ساختار شرکت‌های PSP در صحنه رقابت، شرکت‌هایی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان خویش پاسخگو باشند. در این میان شرکت‌های PSP دانش محور با استفاده از مدل‌های مختلف بالندگی (بلوغ) و تعالی به راحتی قادر خواهند بود از فرصت‌های ایجاد شده به منظور کسب مزیت رقابتی جهت ادامه بقا و مقابله با شرایط متغیر محیطی بازار پرداخت‌های الکترونیکی به نفع خود استفاده نمایند. در این مقاله سعی شده است ضمن آشنایی و معرفی مدل بالندگی توانمندی افراد (P-CMM)، مطابقت آن در شرکت‌های PSP کشور بیان گردد.

بالندگی یا بالیدگی از مصدر بالیدن یا بالودن به معنای رشدکردن، بزرگ شدن و فخرکردن است. بنابراین هرگاه فرد یا سازمانی در راه راست، پایداری و ایستادگی کرد و سعی نمود در مسیر رشد خویش به گمراهی نیفتد می‌گوییم آن فرد یا سازمان در حال بالندگی است. بالندگی (بلوغ) کیفیت یا وضعیت پختگی را بیان می‌دارد.

مدل مورد بحث در این مقاله “مدل بالندگی توانمندی افراد (P-CMM)” نام دارد و مدلی است که بر بهبود مداوم مدیریت توسعه نیروی انسانی تاکید دارد. این مدل مسیر بهبود مداوم، روش‌های انجام فعالیت‌های متناقض برای رسیدن به بلوغ کامل را توصیف می‌کند. انضباط، بهبود مداوم دانش، سودآوری، انگیزش نیروی کار که عملکرد اقتصادی استراتژیک را بالا می‌برد.

 

بکارگیری مدل P-CMM در شرکت‌های PSP

P-CMM می‌تواند دستورالعملی برای سازماندهی و انتخاب فعالیت‌های بهبود فوری مورد نیاز شرکت‌های PSP فراهم آورد که این دستورالعمل‌ها عبارتند از:

  • توصیف روش‌های بلوغ نیروی انسانی
  • شناسایی فعالیت‌های سریع شایستگی
  • توسعه یکپارچه نیروی کار با توسعه فرآیندها

با توجه به گسترش و توسعه روزافزون پرداخت‌های الکترونیکی در کشور و حمایت و ترغیب دولت به استفاده از روش‌های متنوع پرداخت توسط مردم، شرکت‌های فعال PSP در این حوزه از توسعه فعالیت‌ها و نیروی انسانی خویش مستثنی نبوده و بدیهی است که توسعه نیروی انسانی ضرورت هرچه بیشتر استفاده از مدل‌های بالندگی برای رسیدن به بلوغ و ماندن در این چرخه رقابت را ایجاد می‌نماید. شرکت‌های PSP با استفاده از مدل بالندگی P-CMM قادر خواهند بود بالندگی نیروهای کار خویش را افرایش داده و مسائل بحرانی آن‌ها را مشخص کنند.

 

نتایج حاصل از پیاده سازی مدل P-CMM در شرکت های PSP:

بر پایه فعالیت‌های انجام شده در مواردی مانند نیروی انسانی، مدیریت دانش و توسعه سازمانی، P-CMM به این شرکت‌ها در فرآیند مدیریت و بهبود نیروی کار خویش یاری می‌رساند. این شرکت‌ها با کمک این مدل قادر خواهند بود سطح بالندگی (بلوغ) عملکرد نیروهای کار خود را مشخص نموده و برنامه‌ای برای بهبود مستمر آن‌ها ایجاد کنند، فعالیت‌های مرتبط با توسعه را اولویت بندی نمایند، توسعه نیروی کار خویش را با فرآیند بهبود یکپارچه کنند و یک فرهنگ تعالی ایجاد نمایند.

این شرکت‌ها پس از استفاده از P-CMM خواهند توانست برای خویش یک نقشه راه تهیه کرده و به کمک آن توانمندی نیروهای کار خود را به طور مستمر بهبود دهند. چند مورد از نمونه‌های بارز تمایل و رویکرد شرکت‌های PSP به سمت بلوغ خویش می‌توان به ایجاد واحدهای آموزش و R&D نام برد که قطعا این مهم با بکارگیری صحیح از مدل‌های بلوغ در فاصله زمانی کوتاهی ممکن خواهد بود.

سطوح بلوغ در مدل بالندگی P-CMM و متدلوژی استفاده از آن‌ها

با توجه به اینکه سازمان‌ها و شرکت‌ها نمی‌توانند تمام راهکارهای صحیح نیروی کار خویش را در مدت کوتاهی بکار ببندند، لذا مدل بلوغ P-CMM یک رویکرد گام به گام را مطرح می‌نماید. هر کدام از سطوح بلوغ در این مدل با تجهیز فرهنگ شرکت‌ها به وسیله راهکارهای قدرتمند جذب، توسعه، مدیریت، انگیزش و حفظ نیروی انسانی منجر به یک دگرگونی منحصربه فرد در فرهنگ این شرکت‌ها می‌شود. علاوه بر این P-CMM یک سیستم یکپارچه عملکرد ایجاد می‌کند که در راستای اهداف تجاری و اجرایی شرکت‌ها و مطابق با تغییر نیازهای مشتری رشد یافته و بالنده (بالغ) می‌شود.

مدل P-CMM دارای پنج سطح بلوغ است که این سطوح به صورت پیاپی قرار می‌گیرد و به دنبال بهبود مستمر درونی، توسعه اثربخشی تیم‌ها، مدیریت موفق افراد و تجهیزات شرکت‌ها می‌باشد. هر سطح بلوغ شرایط تحول بنگاه و توسعه قابلیت درونی شرکت‌ها را تعیین می‌کند. به استثنای سطح یک، هر سطح بلوغ به چند حوزه فرآیند کلیدی تجزیه شده است که شرکت‌ها برای بهبود قابلیت نیروی کار باید بر آن تمرکز نمایند. هر فرآیند کلیدی برای کمک به تحقق اهداف بر مبنای شیوه‌های کلیدی توصیف می‌شود و شیوه‌های کلیدی، زیرساخت‌ها و فعالیت‌هایی را توصیف می‌کند که بیشترین کمک به اثربخشی را دارد.

 

پنج سطح بلوغ P-CMM عبارتند از:

۱- سطح مقدماتی: از ویژگی‌های این سطح می‌توان عدم هماهنگی در انجام فعالیت‌ها، تغییر و جابجایی مسئولیت‌ها، انجام امور تشریفاتی و تفکیک وظایف احساسی نیروهای کار نام برد.

۲- سطح مدیریت شده: فرآیندهای کلیدی این سطح بر روی تنظیم فعالیت‌های اساسی و اولیه نیروی کار تمرکز دارد؛ مانند محیط کار، ارتباطات، استخدام، عملکرد مدیریت، آموزش و پاداش.

۳- سطح تعریف شده: فرآیندهای کلیدی این سطح، شایستگی مقدماتی شرکت در محیط مجاور را شناسایی کرده و فعالیت‌های افراد را بر اساس آن تنظیم می‌کند که عبارتند از: دانش و آنالیز مهارت، برنامه ریزی نیروی کار، توسعه شایستگی، گسترش تخصص، فرهنگ مشارکت.

۴- سطح قابل پیش بینی: فرآیندهای کلیدی این سطح بر رشد کمی مدیریت شرکت‌ها در قابلیت افراد و برقراری شایستگی در تیم‌ها تاکید دارد که عبارتند از: تیم روش‌ها، تنظیم عملکرد شرکت، مدیریت شایستگی شرکت.

۵- سطح بهینه شده: فرآیندهای کلیدی این سطح بر بهبود مداوم روش‌ها برای توسعه شایستگی شرکت و سایر سطوح ذکر شده پیشین اشاره دارد که عبارتند از: توسعه شایستگی فردی، آماده سازی و نوآوری مداوم نیروی کار.

نتیجه گیری

بالندگی (بلوغ) سازمانی شرکت‌ها بر پایه مفروضاتی است که با ارزش‌های والای انسانی سازگاری کامل دارد. بالندگی سازمانی ریشه هرگونه توانمندی و شکوفایی تجاری، خدماتی و مشتری مداری را در بالندگی انسان جستجو می‌کند و انسان (نیروی انسانی) را منشاء اصلی هرگونه تحول و دگرگونی برای نیل به بلوغ می‌داند. اصول این دانش از درون دانش‌های گسترده‌ای چون روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد و بسیاری دیگر سرچشمه گرفته و رسیدن به هدف “برترین شدن” را هدف نخستین خویش قرار می‌دهد.

تهیه و تنظیم: محمد کاظم کاظمی راد، سرپرست امور مشتریان ایران کیش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.