راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
برچسب

تولید نرم افزار

کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، اصناف و پخش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به درخواست PSP‌ها برای فعالیت در حوزه تولید نرم‌افزار پاسخ داد

در جلسات قبلی کمیسیون نرم‌افزارهای فروشگاهی، اصناف و پخش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران یکی از شرکت‌های…