راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

توسن تکنو در همایش پنجم از کتاب مدیریت کلید رونمایی می‌کند

شرکت توسن تکنو از کتاب مدیریت کلید رونمایی می‌کند. توسن تکنو برای سومین سال متوالی در نمایشگاه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت از کتابی در زمینه فناوری اطلاعات رونمایی می‌کند. پیش از این شرکت توسن تکنو از کتاب‌های «فرهنگ واژه‌های بانکداری و پرداخت الکترونیک» و «دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی» در دوره‌های قبلی نمایشگاه رونمایی کرده بود. روز دوم نمایشگاه از ساعت ۱۱ و ۴۵ تا ۱۲ و ۴۵ و در سالن ۳ از این کتاب رونمایی خواهد شد.

Modiriat-kelid-techn-index-way2pay-94-10-20

شرکت توسن تکنو شماره دوم نشریه «تکنو لند» را نیز در نمایشگاه  ارائه خواهد کرد.
در پشت جلد کتاب مدیریت کلید آمده است:

از مهمتریـن مقوله‌هـای مهـم و حسـاس در حـوزه پرداخـت الکترونیکـی مقولـه امنیـت اسـت. تراکنش‌هـای الکترونیکـی ایمـن خصوصـاً بـا ظهـور ابزارهـای نویـن پرداخـت همـراه همـواره دغدغه فعـالان صنعـت بانکداری و پرداخـت الکترونیکـی بـوده اسـت. شـرکت توسـن تکنـو در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی خـود به‌عنـوان یـک شـرکت دانش‌بنیـان در اشـاعه و نشـر دانـش تخصصـی در ایـن حـوزه، اقـدام به انتشـار سـری کتاب‌های مهـم و معتبـر امنیـت در پرداخـت الکترونیکـی نمـوده اسـت کـه پایه‌های مفهومـی اسـتاندارد جهانـی PCI DSS اسـت. انجمـــن اســـتانداردهای امنیتـــی صنعـــت پرداخت کارتـــی یـــا PCI Security Standard Council یـــک انجمـــن جهانـــی اســـت کـــه در ســـال ۲۰۰۶ تشـــکیل شـــد. مؤسســـان ایـــن انجمـــن پنـــج برنـــد اصلـــی شـــبکه پرداخت کارتـــی در جهـــان شـــامل شـــرکت‌های JCB و Visa، MasterCard، Discover، American Express بـــوده و تمامـــی ایـــن شـــرکت‌ها از ســـهم برابـــر در اداره و پیشـــبرد اهـــداف انجمـــن برخوردارنـــد. ایـــن انجمـــن برنامه‌هـــای خـــود را درزمینـــه‌ی امنیـــت پرداخت کارتـــی، اســـتاندارد امنیـــت داده‌هـــا در صنعـت پرداخت کارتـی (PCI DSS) در شـش گـروه کلـی تدویـن نمـوده اسـت و ترجمـه کتـاب پیـش رو در راسـتای گسـترش دانـش تخصصـــی همیـــن برنامه‌هـــای بین‌المللـــی اســـت.

توسن تکنو در نمایشگاه پنجم حضور فعالی دارد و محصولات متعدد خود در زمینه فناوری‌های پرداخت را معرفی خواهد کرد.

1 نظر
  1. هادی خان می‌گوید

    سلام
    نرم افرار آموزشی فرانگین وجود دارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.