شرکت راهکارهای همراه سارینا (فون پی)

ﻓﻮن ﭘﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ اﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و مأﻣﻮرﯾﺖ آن آﺳﺎنﺗﺮ ﮐﺮدن و ﺳﺮیعﺗﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ، اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد می‌توانند ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن ﯾﮏ بارکد مربعی شکل (QR code) از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﺒﻠﻎ موردنظر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دارﻧﺪه ﺑﺎرﮐﺪ وارﯾﺰ کنند. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎرﮐﺪ موردنظر به‌صورت منحصربه‌فرد ﺑﺮای ﺷﺨﺺ موردنظر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب او ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. ﺑﺎرﮐﺪﻫﺎ می‌توانند به‌غیراز اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺺ دارﻧﺪه، ﻣﺒﻠﻎ موردنیاز ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردکردن ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮده و ﻓﺮد ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺎ اﺳﮑﻦ ﮐﺮدن ﺑﺎرﮐﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دارﻧﺪه ﺑﺎرﮐﺪ وارﯾﺰ می‌کند.

هدف اصلی این اپلیکیشن تبدیل شدن به یک کیف پول شخصی و همراه است که بتوان با آن در هر زمان و مکانی فقط از طریق اسکن بارکد، هزینه‌های موردنظر خود را پرداخت کنیم. اپلیکیشن فون پی این امکان را به دارندگان خود می‌دهد که در کمترین زمان ممکن و به آسانی پرداختی مطمئن را انجام دهند. در حال حاضر علاوه بر تاکسی‌ها و مسافرهای شخصی، در نانوایی‌ها، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروشگاهی نیز فعالیت خود را به‌صورت پایلوت آغاز کرده و در پی گسترش زمینه‌های حضور خود در بین مردم هستیم.

 

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۶

بنیان‌گذاران:

  • ابراهیم سوادی نژاد
  • وحید صادقی

حوزه فعالیت: Payment

رقبا:

  • رسید
  • پرداختم

 

خدمات:

  • پرداخت آنلاین از طریق اپلیکیشن موبایلی

 

مشتریان:

  • تاکسیرانان
  • مسافربران شخصی
  • نانوایی
  • خیریه
  • اپلیکیشن و سایت‌های فروشگاهی و …

 

افتخارات:

 

دانلود لوگو با کیفیت فون پی {PNG, JPG}

راه‌های ارتباطی:

وب‌سایت: www.phonepay.ir

تلفن: ۴۴۸۹۸۰۲۳-۰۲۱ / ۴۴۸۹۸۰۷۳-۰۲۱ / ۴۴۸۹۸۰۱۵-۰۲۱

دورنگار: ۴۴۸۹۸۰۲۳-۰۲۱

پست الکترونیک: info@phonepay.ir

کد پستی : ۱۴۷۴۶۹۳۸۶۵

نشانی: تهران، جنت‌آباد جنوبی، لاله غربی، مجتمع امید، پلاک ۱۶، واحد چهار

تلگرام رانندگان: https://t.me/PhonepayTaxi

استارت‌آپ فون پی در شبکه‌های اجتماعی:

/* ]]> */