راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

تغییر نظام بانکی از سنتی به الکترونیک

آینده رقابت در نظام بانکی ایران چگونه است؟ / یادداشتی خواندنی از فرنود حسنی

تا پیش از ورود بانک‌های خصوصی به صحنه رقابت در نظام بانکی کشور، روند حاکم بر این بخش مهم اقتصادی از دیدگاه رقابتی و توسعه بازار به دلیل نگاه و روحیه دولتی بسیار کند بود. آنچنان که اوج رقابت بانک‌ها برای جذب منابع در آن دوره بانکی معطوف و…