راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

۱۲ PSP کشور در رقابت با یکدیگر کجای بازار ایستاده‌اند؟

بررسی راه پرداخت از گزارش سال ۱۴۰۲ شاپرک نشان می‌دهد که به‌پرداخت ملت در هفت شاخص اول و آروند امید و دماوند آخر هستند

اخیرا گزارش سالانه شاپرک از عملکرد شبکه پرداخت در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است. راه پرداخت پیش‌تر این گزارش عملکرد را بررسی کرده بود. در گزارش پیش‌رو سهم مبلغی تراکنش‌های هر شرکت‌ ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از کل بازار بررسی می‌شود و سپس به تفکیک به هر یک از ابزارهای پذیرش طی دو سال اخیر پرداخته می‌شود. بررسی این گزارش عملکرد نشان می‌دهد «به‌پرداخت ملت» در هر سه ابزار کارت‌خوان فروشگاهی، ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی رتبه اول بازار و «الکترونیک کارت دماوند» رتبه آخر را به‌دست آورده است.

سهم مبلغی هر از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیک کارتی به تفکیک سال‌های 1401 و 1402 به شرح زیر است:

نام شرکتسهم مبلغی تراکنش در سال ۱۴۰۱سهم مبلغی تراکنش در سال ۱۴۰۲درصد تغییراتنرخ رشد مبلغی
به‌پرداخت ملت۱۹.۸۲۲۰.۳۹۰.۵۷ درصد۳۶.۸۵ درصد
پرداخت الکترونیک سامان۱۷.۰۴۱۸.۷۹۱.۷۵ درصد۴۶.۶۹ درصد
پرداخت الکترونیک سداد۱۱.۹۰۱۱.۵۷۰.۳۳- درصد۲۹.۲۶ درصد
تجارت الکترونیک پارسیان۱۱.۴۰۱۰.۸۶۰.۵۴- درصد۲۶.۶۷ درصد
پرداخت الکترونیک پاسارگاد۱۱.۵۷۱۰.۵۰۱.۰۷- درصد۲۰.۶۶ درصد
کارت اعتباری ایران کیش۱۰.۶۸۸.۵۱۲.۱۷- درصد۵.۹۷ درصد
پرداخت الکترونیک سپهر۳.۸۴۵.۶۱۱.۷۷ درصد۹۴.۴۹ درصد
آسان پرداخت پرشین۶.۲۳۵.۵۵۰.۶۷- درصد۱۸.۶۲ درصد
پرداخت نوین آرین۲.۹۳۴.۵۲۱.۵۹ درصد۱۰۴.۸۹ درصد
فن‌آوا کارت۳.۰۱۲.۳۰۰.۷۱- درصد۱.۵۳ درصد
فراپردازان آروند امید۱.۲۵۱.۱۵۰.۱۰- درصد۲۲.۲۷ درصد
الکترونیک کارت دماوند۰.۳۴۰.۲۵۰.۰۸- درصد۰.۴۰- درصد
جدول به ترتیب بیشترین سهم مبلغی تراکنش در سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.

نتایج شاخص سهم از بازار شرکت‌های PSP حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲ در بازار مبلغی همچنان شرکت «به پرداخت ملت» با سهم ۲۰.۳۹ درصدی بیشترین سهم مبلغی را به خود اختصاص داده است. این شرکت در سه سال گذشته با در اختیار داشتن به طور متوسط ۱۹ درصد بازار، بالاترین میزان ارزش ریالی تراکنش‌ها را در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت جابه‌جا کرده است.

در پله دوم، شرکت پرداخت الکترونیک سامان با سهم ۱۸.۷۹ درصد از مبلغ تراکنش‌ها دارای بیشترین سهم بازار است. پرداخت الکترونیک سداد و تجارت الکترونیک پارسیان با سهم بازار ۱۱.۵۷ و ۱۰.۸۶ درصدی در جایگاه سوم و چهارم سهم بازار شرکت‌های پی‌اس‌پی از لحاظ مبلغ تراکنش قرار دارند. اختلاف سهم بازار مبلغی دو شرکت نخست بازار، به ترتیب ۱.۶۰ درصد است.

عملکرد رو به رشد ارزش ریالی شرکت‌هادر سال 1402به‌گونه‌ای ارزیابی‌شده که نسبت به سال گذشته بین اکثر شرکت‌ها جابجایی رخ داده است.

نرخ رشد سلانه مبلغی در سال ۱۴۰۲ رقمی معادل با ۳۲.۹۹ درصد بوده است. این شاخص در سال گذشته رقمی معادل با ۳۰.۰۰ درصد بوده است. در این سال بالاترین افزایش سهم مبلغی با رقم ۱.۷۷ درصدی در شرکت پرداخت الکترونیک سپهر مشاهده شده است.


سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش


بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌ها در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ابزار کارتخوان فروشگاهی با رقمی معادل با ۲.۰۹ درصد افزایش به شرکت پرداخت نوین آرین تعلق داشته است.

نام شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداختسهم از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی در سال ۱۴۰۱سهم از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی در سال ۱۴۰۲اختلاف
به‌پرداخت ملت۱۸.۳۰۱۸.۶۳۰.۳۳ درصد
پرداخت الکترونیک سامان۱۵.۵۱۱۷.۵۶۲.۰۵ درصد
پرداخت الکترونیک پاسارگاد۱۲.۷۷۱۲.۰۱۰.۷۶- درصد
تجارت الکترونیک پارسیان۱۱.۹۴۱۱.۵۸۰.۳۶- درصد
پرداخت الکترونیک سداد۱۱.۴۸۱۰.۷۵۰.۷۲- درصد
کارت اعتباری ایران کیش۱۱.۷۳۹.۶۴۲.۰۸- درصد
آسان پرداخت پرشین۶.۲۸۵.۷۶۰.۵۲- درصد
پرداخت نوین آرین۳.۳۴۵.۴۳۲.۰۹ درصد
پرداخت الکترونیک سپهر۳.۳۶۴.۱۸۰.۸۲ درصد
فن‌آوا کارت۳.۴۴۲.۷۴۰.۷۱- درصد
فراپردازان آروند امید۱.۲۵۱.۱۵۰.۷۰- درصد
الکترونیک کارت دماوند۰.۳۹۰.۳۱۰.۰۸- درصد
جدول به ترتیب بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی در سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.

همچنین بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌ها در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ابزار پذیرش اینترنتی با رقمی معادل با ۵.۱۹ درصد افزایش به شرکت پرداخت الکترونیک سپهر تعلق داشته است.

نام شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداختسهم از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیریش اینترنتی در سال ۱۴۰۱سهم از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیریش اینترنتی در سال ۱۴۰۲اختلاف
به‌پرداخت ملت۲۸.۶۴۲۷.۹۴۰.۷۰- درصد
پرداخت الکترونیک سامان۲۶.۱۲۲۶.۱۶۱.۹۷- درصد
پرداخت الکترونیک سداد۱۴.۶۱۱۵.۲۵۰.۶۴ درصد
پرداخت الکترونیک سپهر۶.۷۹۱۱.۹۸۵.۱۹ درصد
تجارت الکترونیک پارسیان۸.۰۷۷.۵۷۰.۵۰- درصد
آسان پرداخت پرشین۵.۸۷۴.۶۳۱.۲۵- درصد
پرداخت الکترونیک پاسارگاد۴.۴۷۳.۹۲۰.۵۴- درصد
کارت اعتباری ایران کیش۴.۴۹۳.۶۰۰.۸۹- درصد
پرداخت نوین آرین۰.۴۹۰.۵۵۰.۰۶ درصد
فن‌آوا کارت۰.۴۴۰.۳۷۰.۷۱- درصد
فراپردازان آروند امید۰.۰۰۰.۰۳۰.۰۳ درصد
الکترونیک کارت دماوند۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰
جدول به ترتیب بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.

در ابزار پذیرش موبایلی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با عددی برابر ۷.۷۳ درصد افزایش، بیشترین تغییرات سهم مبلغی را داشته است.

نام شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداختسهم از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیریش موبایلی در سال ۱۴۰۱سهم از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیریش موبایلی در سال ۱۴۰۲اختلاف
به‌پرداخت ملت۴۷.۵۳۴۶.۱۱۱.۴۲- درصد
تجارت الکترونیک پارسیان۱۵.۹۷۲۳.۷۰۷.۷۳ درصد
پرداخت الکترونیک سامان۲۵.۹۱۲۲.۰۷۳.۸۴- درصد
آسان پرداخت پرشین۹.۴۹۷.۷۷۱.۷۳- درصد
پرداخت الکترونیک سداد۰.۱۷۰.۳۲۰.۱۶ درصد
کارت اعتباری ایران کیش۰.۹۲۰.۰۳۰.۸۹- درصد
پرداخت الکترونیک سپهر۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰
پرداخت الکترونیک پاسارگاد۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰
پرداخت نوین آرین۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰
فن‌آوا کارت۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰
فراپردازان آروند امید۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰
الکترونیک کارت دماوند۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰
جدول به ترتیب بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی در سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.

سهم شرکت‌های PSP از بازار هر نوع تراکنش


اطلاعات جدول زیر مبین آن است که درهر دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بیشترین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در قبضه شرکت به‌پرداخت ملت بوده است. این شرکت در سال ۱۴۰۲، از ۲.۵۰ درصد تراکنش‌های خرید شبکه پرداخت کارت پشتیبانی کرده است. این شرکت از سال ۹۵ تاکنون بالاترین سهم ریالی این تراکنش‌ها را در اختیار داشته است.

نام شرکت سهم از مبلغ تراکنش‌های خرید در سال ۱۴۰۱سهم از مبلغ تراکنش‌های خرید در سال ۱۴۰۲اختلاف
به‌پرداخت ملت۱۹.۹۱۲۰.۵۰۰.۵۹ درصد
پرداخت الکترونیک سامان۱۷.۱۱۱۸.۸۸۱.۷۷ درصد
پرداخت الکترونیک سداد۱۱.۹۲۱۱.۵۸۰.۳۴- درصد
تجارت الکترونیک پارسیان۱۱.۴۱۱۰.۸۵۰.۵۶- درصد
پرداخت الکترونیک پاسارگاد۱۱.۶۱۱۰.۵۲۱.۰۹- درصد
کارت اعتباری ایران کیش۱۰.۷۹۸.۶۰۲.۱۹- درصد
پرداخت الکترونیک سپهر۳.۸۰۵.۶۳۱.۸۳ درصد
آسان پرداخت پرشین۶.۱۲۵.۴۳۱.۷۳- درصد
پرداخت نوین آرین۲.۹۶۴.۵۵۱.۶۰ درصد
فن‌آوا کارت۲.۷۷۲.۰۳۰.۷۴- درصد
فراپردازان آروند امید۱.۲۷۱.۱۷۰.۱۰- درصد
الکترونیک کارت دماوند۰.۳۴۰.۲۵۰.۰۹- درصد
جدول به ترتیب بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌های خرید در سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش‌های خرید در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در شرکت کارت اعتباری ایران کیش گزارش شده است. سهم تراکنش‌های مذکور در این شرکت با ۲.۱۹ درصد کاهش روبه‌رو شده است. اختلاف سهم ریالی در تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ با ۱۹.۵۰ درصد کاهش به شرکت «تجارت الکترونیک پارسیان» تعلق دارد.

نام شرکت سهم از مبلغ تراکنش‌های قبض و خرید شارژ در سال ۱۴۰۱سهم از مبلغ تراکنش‌های قبض و خرید شارژ در سال ۱۴۰۲اختلاف
فن‌آوا کارت۱۹.۸۴۲۰.۸۲۲.۸۷ درصد
آسان پرداخت پرشین۱۳.۶۰۱۳.۹۱۰.۳۰ درصد
به‌پرداخت ملت۱۳.۵۵۱۳.۱۱۳.۸۹ درصد
پرداخت الکترونیک سامان۱۱.۷۵۱۲.۴۴۴.۵۳ درصد
تجارت الکترونیک پارسیان۱۰.۷۶۱۱.۲۱۱۹.۵۰- درصد
پرداخت الکترونیک سداد۱۰.۴۱۱۰.۵۷۴.۰۶- درصد
پرداخت الکترونیک پاسارگاد۸.۵۸۸.۷۵۳.۳۸ درصد
پرداخت الکترونیک سپهر۶.۵۶۴.۲۶۳.۲۰ درصد
کارت اعتباری ایران کیش۳.۲۸۲.۵۱۰.۶۹ درصد
پرداخت نوین آرین۱.۳۹۲.۱۸۱.۶۰ درصد
فراپردازان آروند امید۰.۲۲۰.۲۰۰.۰۲ درصد
الکترونیک کارت دماوند۰.۰۶۰.۰۶۰.۰۳ درصد
جدول به ترتیب بیشترین سهم از مبلغ تراکنش‌های قبض و خرید شارژ در سال ۱۴۰۲ تنظیم شده است.

امسال هم مانند سال گذشته شرکت فن‌ آوا کارت به عنوان دارنده بالاترین سهم بازار مبلغی تراکنش‌های قبض و خرید شارژ معرفی شد. شرکت فن‌ آوا کارت ۲۰.۸۲ درصد سهم این بازار را در اختیار دارد.

1 دیدگاه
  1. پیمان می‌گوید

    بهترین دفاع
    حمله اس

    این و میتونید تو عملکرد پرداخت نوین ببینیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.