راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

گزارش ابر آروان از خدمات ابری در ایران / ۳۲ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات ابری استفاده می‌کنند

بر اساس تحقیقات بازار ابر آروان، ۳۱ تا ۳۲ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از سرویس‌های ابری استفاده می‌کنند و به‌دنبال آن ۴۰ تا ۵۷ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین در ایران از خدمات ابری بهره می‌برند.

در پژوهش ابر آروان دامنه‌های ایرانی که از منابع مختلف داخلی و خارجی گردآوری شده بودند، بر اساس IP Owner و NS دامنه در ۵ گروه Public Cloud، Private Cloud، Semi Hosting Cloud، Public Hosting و Private Hosting دسته‌بندی شدند.

در پایان، محاسبات یک‌مرتبه بر اساس تعداد دامنه‌ها انجام شد تا میزان وب‌سایت‌های استفاده‌کننده از خدمات هر دسته مشخص شود. در ادامه برای اندازه‌گیری تأثیر خدمات ابری روی کاربران نهایی خدمات آنلاین، بار دیگر محاسبات با وزن‌دهی به دامنه‌های پرترافیک انجام شد.

نتیجه این پژوهش نشان داد ۱۶ تا ۱۸ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات ابری شرکت‌های ایرانی و ۱۴ تا ۱۵ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات ابری خارجی استفاده می‌کنند.

هم‌چنین به‌دنبال استفاده وب‌سایت‌ها از خدمات ابری، ۲۳ تا ۲۹ درصد کاربران خدمات آنلاین ایران از سرویس‌های ابری داخلی و ۱۷ تا ۲۸ درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس‌های ابری خارجی بهره‌مند می‌شوند.

  • ۲.۵ تا ۱۲.۳ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات ابر آروان استفاده می‌کنند و به‌دنبال آن ۲.۳ تا ۱۷.۸ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از سرویس‌های ابر آروان بهره می‌برند.
  •  ۶۸ تا ۶۹ درصد وب‌سایت‌های ایرانی در هاستینگ‌های سنتی میزبانی می‌شوند و از این طریق ۴۳ تا ۶۰ درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس سنتی هاستینگ در ایران بهره می‌برند.
  • ۵۰ تا ۶۸ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از هاستینگ‌های سنتی داخلی و ۱ تا ۱۸ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از هاستینگ‌های سنتی خارجی خدمات دریافت می‌کنند.
  • به‌واسطه استفاده وب‌سایت‌ها از خدمات سنتی هاستینگ ۴۳ تا ۴۸ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از خدمات هاستنیگ ایرانی و ۱ تا ۱۲ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از هاستینگ‌های خارجی بهره می‌برند.

از دلایل استفاده حدود هفت دهم وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات سنتی هاستینگ می‌توان به قدمت بالای ارائه این خدمات در ایران نسبت به خدمات ابری اشاره کرد. به‌علاوه بیش‌تر وب‌سایت‌های ایرانی تجاری نیستند و ترافیک و بازدید بالایی ندارند، به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که به امکانات کم‌تری نیاز داشته باشند و نیازهای خود را از ارائه‌دهندگان خدمات سنتی هاستینگ تأمین کنند.


رقابت تنگاتنگ شرکت‌های ابری داخلی و خارجی در جذب وب‌سایت‌های ایرانی


بخش اول گزارش؛ میزان استفاده وب‌سایت‌های ایرانی از سرویس‌های ابری ایرانی و خارجی

محاسبه بر اساس IP Owner دامنه‌ها

محاسبه میزان استفاده از خدمات ابری بر اساس IP Owner دامنه‌ها نشان می‌دهد ۲.۵ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات ابر آروان استفاده می‌کنند.

سهم کل خدمات ابری (Public Cloud) از وب‌سایت‌های ایرانی حدود ۳۱ درصد گزارش شده است که نزدیک به ۱۶ درصد آن سهم ارائه‌دهندگان خدمات ابری ایرانی است و ۱۵ درصد به ارائه‌دهندگان خارجی خدمات ابری اختصاص دارد.

نیمی از وب‌سایت‌های ایرانی که از خدمات ابری استفاده می‌کنند مشتری ارائه‌دهندگان خدمات ابری داخلی هستند.

طبق این پژوهش هنوز ۶۹ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات هاستینگ به شکل سنتی استفاده می‌کنند. نزدیک به ۵۰ درصد وب‌سایت‌های ایرانی در هاستینگ‌های ایرانی و حدود ۱۸ درصد در هاستینگ‌های خارجی میزبانی می‌شوند. سهم هاستینگ‌های خصوصی (Private Hosting) کم‌تر ۱ درصد است.

هم‌چنین ارائه‌دهندگان سنتی خدمات میزبانی که در حال گذار به ارایه سرویس ابری هستند، به ۱۸.۲ درصد وب‌سایت‌های ایران خدمات می‌دهند.

محاسبه بر اساس NS دامنه‌ها

محاسبه میزان استفاده از خدمات ابری بر اساس NS دامنه‌ها نشان می‌دهد ۱۲.۳ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات ابر آروان استفاده می‌کنند.

۳۲ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از سرویس‌های ابری استفاده می‌کنند. حدود ۱۸ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات سرویس‌های ابری ایرانی و ۱۴ درصد وب‌سایت‌ها از خدمات سرویس‌های ابری خارجی استفاده می‌کنند.

۰.۶ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات سنتی هاستینگ خارجی و ۶۴.۸ درصد وب‌سایت‌ها از خدمات سنتی هاستینگ داخلی استفاده می‌کنند.

۶۸ درصد وب‌سایت‌های ایرانی از خدمات سنتی هاستینگ استفاده می‌کنند. نزدیک به ۶۸ درصد وب‌سایت‌ها از ارائه‌دهندگان داخلی خدمات هاستینگ و کم‌تر از ۱ درصد از ارائه‌دهندگان خارجی خدمات هاستینگ استفاده می‌کنند.

هم‌چنین ۲.۶ درصد از وب‌سایت‌ها از خدمات ارائه‌دهندگان خدمات هاستینگ که در حال گذار به ارائه خدمات ابری هستند، استفاده می‌کنند.


رضایت کاربران نهایی از سرعت و کیفیت خدمات با زیرساخت ابری کسب‌وکار


بخش دوم گزارش؛ میزان بهره‌مندی کاربران خدمات آنلاین ایران از سرویس‌های ابری ایرانی و خارجی

محاسبه بر اساس IP Owner دامنه‌ها

محاسبه میزان استفاده از خدمات ابری بر اساس IP Owner دامنه‌ها نشان می‌دهد ۴۰ درصد از کاربران خدمات آنلاین از خدمات ابری استفاده می‌کنند که از این میان حدود ۲۳ درصد به ارائه‌دهندگان خدمات ابری ایرانی و ۱۷ درصد به ارائه‌دهندگان خارجی خدمات ابری اختصاص دارد.

در این میان حدود ۲.۳ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین به‌دنبال استفاده وب‌سایت‌ها از ابر آروان از سرویس‌های آروان تأثیر می‌پذیرند.

بانک‌ها و سازمان‌های بسیار بزرگ که از خدمات ابری راه‌اندازی شده در سازمان خود استفاده می‌کنند (Private Hosting)، واسطه بهره‌مندی ۶.۶ درصد کاربران نهایی از خدمات ابری هستند.

در ایران نزدیک به ۶۰ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از خدمات سنتی هاستینگ استفاده می‌کنند.

۲۰.۴ درصد از کاربران از خدمات هاستینگ‌هایی استفاده می‌کنند که در حال گذار به ارائه خدمات ابری هستند. ۱۲.۴ درصد کاربران از خدمات سنتی هاستینگ خارجی و ۱۹.۹ درصد کاربران از خدمات سنتی هاستینگ داخلی استفاده می‌کنند.

به‌علاوه ۷.۴ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از خدمات هاستینگ خصوصی (Private Hosting) استفاده می‌کنند.

محاسبه بر اساس NS دامنه‌ها

محاسبه میزان استفاده از خدمات ابری بر اساس NS دامنه‌ها نشان می‌دهد ۱۷.۸ درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس ابر آروان بهره می‌برند.

این پژوهش نشان می‌دهد نزدیک به ۵۷ درصد کاربران خدمات آنلاین از خدمات ابری (Public Cloud) استفاده می‌کنند. ۲۹ درصد کاربران از خدمات سرویس‌های ابری ایرانی و حدود ۲۸ درصد خدمات سرویس‌های ابری خارجی را به کار می‌برند.

سازمان‌های بزرگی که به شکل سنتی از دیتاسنترهای درون‌سازمانی (Private Hosting) استفاده می‌کنند، ۶.۷ درصد کاربران خدمات آنلاین را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

۳.۶ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین از خدمات ابری خصوصی (Private Cloud) بهره می‌برند.

محاسبات بر اساس NS دامنه‌ها نشان می‌دهد، ۴۳ درصد کاربران نهایی خدمات آنلاین در ایران از خدمات سنتی هاستینگ استفاده می‌کنند.

۱.۸ درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس هاستینگ‌هایی بهره می‌برند که در حال گذار به ارایه سرویس‌های ابری هستند. نزدیک به ۱ درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس هاستینگ‌های خارجی و ۳۴.۳ درصد کاربران خدمات آنلاین از سرویس هاستینگ‌های داخلی استفاده می‌کنند. هم‌چنین ۶.۷ درصد این کاربران از خدمات هاستینگ خصوصی (Private Hosting) استفاده می‌کنند.


رابطه مثبت افزایش ترافیک و بازدید با اقبال به سرویس‌های ابری


در بخش اول گزارش که پژوهش بر اساس تعداد دامنه‌ها انجام شده است نسبت سهم سرویس‌های سنتی هاستینگ به سرویس‌های ابری از دامنه‌های ایرانی ۷۰ به ۳۰ است. این در حالی است که با وزن دادن به دامنه‌ها برای بررسی میزان اثرپذیری کاربران نهایی خدمات آنلاین، این نسبت به نفع سرویس‌های ابری تغییر می‌کند؛ بر اساس NS دامنه تأثیر خدمات ابری روی کاربران نهایی خدمات آنلاین نسبت به خدمات سنتی هاستینگ حدود ۶۰ به ۴۰ است.

هرچند تعداد وب‌سایت‌هایی که از خدمات سنتی هاستینگ استفاده می‌کنند بیش‌تر است، با وزن‌دهی به دامنه‌ها بر اساس ترافیک و بازدید، سهم اثرگذاری سرویس‌های ابری بر کاربران نهایی خدمات آنلاین بیش‌تر از سرویس‌های سنتی هاستینگ است.

می‌توان نتیجه گرفت هر چه استقبال کاربران از یک سایت بیش‌تر باشد و آن سایت نقش پررنگ‌تری در زندگی بخش بزرگ‌تری از مردم ایفا کند، نیازش به استفاده از سرویس‌های ابری بیش‌تر است.

گزارش گارتنر نشان می‌دهد تا سه سال آینده بیش از ۸۵ درصد سازمان‌های دیجیتال روی معماری ابری مستقر می‌شوند.

در ایران هم با توسعه هر چه بیش‌تر اکوسیستم استارتاپی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، می‌توان پیش‌بینی کرد که نیاز وب‌سایت‌ها به خدمات و امکانات ابری افزایش یاید.

منبع news.arvancloud
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.