راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

فرابورس ایران دیکشنری بلاکچین را منتشر کرد

فرابورس ایران در تازه‌ترین اقدام خود برای شفاف‌تر شدن فضای حوزه بلاکچین، کارکردهای آن و آشنایی هرچه بیشتر علاقه‌مندان این حوزه با ادبیات تخصصی بلاکچین، دیکشنری لغات «Global Blochchain Glossary of Term» را فارسی‌سازی کرده است. در این مجموعه مناسـب‌ترین معادل‌های فنی فارسـی برای لغات حوزه بلاکچین گردآوری و پس از اخذ نظر از خبرگان این حوزه منتشر شـده اسـت.

به گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، در مقدمه «کتابچه فرهنگ لغات و اصطلاحات بلاکچین» در تعریف بلاکچین آمده است: بلاکچین یا زنجیره بلوکی بـه عنـوان فنـاوری‌ای شـناخته می‌شـود کـه قـرار اسـت مناسـبات سـنتی بیـن افـراد را دگرگـون کنـد و طیـف وسـیع کاربردهای آن، از بانکـداری و پرداخـت، قراردادهـای هوشـمند، احـراز هویـت دیجیتالـی، حسـابداری، ذخیره‌سـازی داده، ثبـت اسـناد و اینترنـت اشـیا گرفتـه تـا پزشـکی، ژورنالیسـم، آمـوزش، حمل‌ونقـل، ارزهای رمزنگاری شده، رأی دادن و بـازار سـرمایه را شامل می‌شود، ضمن اینکه تحقیقـات جدیـد نیـز روزبـه‌روز بـر وسـعت قلمـرو کارایـی ایـن فنـاوری می‌افزاید.علاقه‌مندان به مطالعه کتابچه فرهنگ لغات و اصطلاحات بلاکچین می‌توانند با مراجعه به سایت فرابورس ایران، بخش مرکز داده، مطالعات و پژوهش‌ها، تب بلاکچین، آن را به صورت رایگان دانلود کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.