راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

نگاهی به عملکرد آپ در شهریور، مهر و آبان ۹۷

گزارش اقتصادی شاپرک به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌شود و هدف از انتشار آن کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی است. معمولاً فصل ۴ این گزارش‌های ماهیانه به وضعیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاص دارد و در این مطلب نگاهی داشته‌ایم به عملکرد شرکت آسان پرداخت در گزارش‌های اقتصادی شهریور، مهر و آبان‌ماه ۹۷ شاپرک.

آپ از نظر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی در هر سه ماه در جایگاه اول بین شرکت‌های PSP قرار گرفته است. همچنین در شهریور، مهر و آبان ۹۷ این شرکت از حیث تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ و همچنین از نظر تعداد ابزار پذیرش فعال سیستمی اینترنتی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. در ادامه آمارهای دیگری از عملکرد آپ در سه گزارش آخر شاپرک آورده‌ایم.

 

شهریور ۹۷

۲۷.۷۱ درصد از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به آپ تعلق دارد. سهم این شرکت از نظر مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی ۳۴.۸۷ درصد بوده و از این نظر هم در جایگاه اول قرار گرفته است. ۲۹.۴۳ درصد از تعداد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ نیز به آسان پرداخت تعلق دارد.

آپ با سهم ۶۶.۳۲ درصدی از تعداد ابزار پذیرش فعال سیستمی اینترنتی و سهم ۲۶.۴۳ درصدی از تعداد ابزار پذیرش تراکنش‌دار اینترنتی در این دو جدول هم در رده اول گزارش شهریورماه ۹۷ شاپرک قرار گرفته است.

سهم این شرکت از نظر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی ۳۰.۸۵ درصد بوده و در این پارامتر در رده دوم قرار گرفت. همچنین سهم آپ از تعداد ابزار پذیرش فعال سیستمی موبایلی ۹.۱۷ درصد بوده و در این جدول هم جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است.

اثربخشی کارتخوان فروشگاهی فعال سیستمی آسان پرداخت ۱.۴۲۵ بوده و از این نظر دومین عملکرد خوب را در بین PSP ها داشته است. این شرکت به رقمی بالاتر از یک در شاخص اثربخشی دست یافته است. دارا بودن عدد بالاتر از یک در شاخص اثربخشی به این معناست که جذب تراکنش‌های این شرکت بر روی کارتخوان ها بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایشان از کل کارتخوان‌های کشور بوده است. به عبارت دیگر نحوه توزیع کارتخوان‌های فروشگاهی این شرکت‌ها به گونه‌ای بوده که در جذب بیشتر تراکنش‌ها به نسبت سایر شرکت‌ها موفق‌تر عمل کرده است.

سهم مجموع تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش مالی آپ از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی در شهریورماه ۱۸.۲۲ بوده و از این نظر در رده دوم قرار گرفته است. آپ با سهم ۱۵.۲۸ درصدی از تعداد کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیکی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

این شرکت با سهم ۴.۵۸ درصدی از تعداد ابزار پذیرش تراکنش‌دار موبایلی و اثربخشی کارتخوان فروشگاهی تراکنش‌دار ۱.۳۱۰ از این دو نظر هم سومین PSP صنعت پرداخت محسوب می‌شود؛ یعنی جذب تراکنش‌های این شرکت بر روی کارتخوان‌های تراکنش‌دار بیشتر از سهم تعداد کارتخوان‌هایش از کل کارتخوان‌های تراکنش‌دار کشور بوده است.

 

مهر ۹۷

۲۹.۶۲ درصد از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی در مهر ۹۷ به آپ اختصاص داشته است. سهم این شرکت از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی ۳۵.۶۵ درصد بوده و از این نظر هم در رده اول شرکت‌های PSP قرار گرفته است. سهم آسان پرداخت از تعداد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ ۲۹.۴۷ درصد بوده و در این جدول هم در رده اول قرار گرفته است.

سهم آپ از تعداد ابزار پذیرش فعال سیستمی اینترنتی ۶۵.۶۸ درصد و از تعداد ابزار پذیرش تراکنش‌دار اینترنتی ۲۹.۰۰ درصد بوده و در این دو پارامتر نیز آپ از سایر PSP ها جلوتر است.

این شرکت از حیث تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی با ۳۱.۲۵ درصد و از نظر تعداد ابزار پذیرش فعال سیستمی موبایلی با ۸.۸۰ درصد در جایگاه دوم شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی قرار گرفته است. سهم آسان پرداخت از تعداد ابزار پذیرش تراکنش‌دار موبایلی ۵.۵۵ درصد و اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی ۱.۴۳۲ بوده است و در مهرماه در این دو پارامتر هم دومین PSP ایرانی به حساب می‌آید.

سهم تعداد کارتخوان‌های کم تراکنش و فاقد تراکنش آپ از کل کارتخوان های فعال سیستمی ۱۹.۲۷ درصد بوده و از این نظر در جدول PSP های ایرانی در مهرماه جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. سهم تعدادی این شرکت از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیکی کارتی ۱۵.۳۲ درصد و اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی تراکنش‌دار آپ ۱.۳۰۸ بوده است و در این دو جدول نیز در رده سوم قرار گرفته است.

 

آبان ۹۷

در آبان ۹۷ سهم آپ از تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی ۳۰.۴۹ درصد و از مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی ۳۵.۸۵ درصد بوده و در این دو جدول بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. سهم این شرکت از تعداد تراکنش‌های پرداخت قبض و خرید شارژ ۲۹.۸۶ درصد بوده و از این حیث نیز در رده اول قرار گرفته است.

همچنین آپ با اختصاص ۶۵.۴۴ درصد از تعداد ابزار پذیرش فعال سیستمی اینترنتی و ۲۸.۶۹ درصد از تعداد ابزار پذیرش تراکنش‌دار اینترنتی در رده اول این جدول‌ها قرار دارد. سهم این شرکت از نظر تعداد تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی ۳۱.۰۷ درصد بوده و از این لحاظ PSP دوم به حساب می‌آید.

در آبان ۹۷ سهم آپ از تعداد ابزار پذیرش فعال سیستمی موبایلی ۸.۵۳ درصد و شاخص اثربخشی کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی ۱.۴۳۹ است و در این دو جدول نیز در جایگاه دوم قرار گرفته است.

سهم تعداد کارتخوان‌های کم‌تراکنش و فاقد تراکنش آسان پرداخت از کل کارتخوان‌های فعال سیستمی آن ۱۸ درصد بوده و در آبان‌ماه هم مانند مهر و شهریور این شرکت در رده دوم قرار گرفته است.

آپ با سهم ۱۵.۳۶ درصد از کل تراکنش‌های بازار خدمات پرداخت الکترونیکی در رده سوم قرار گرفته است. همچنین شاخص اثربخشی کارتخوان های فروشگاهی تراکنش‌دار آپ ۱.۳۰۸ و سهم این شرکت از نظر تعداد ابزار پذیرش تراکنش‌دار موبایلی ۵.۱۹ درصد بوده است و در آخرین گزارش منتشر شده توسط شاپرک در این دو جدول هم در رده سوم قرار گرفته است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.