خبر

بانک مسکن سه مناقصه عمومی برگزار می‌کند

استخدام بانک مسکن

مناقصه عمومی دومرحله‌ای واگذاری اجرای پروژه نظارت بر طراحی، تولید و پیاده‌سازی سیستم متمرکز بانکداری بانک مسکن، طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و پیوست قرارداد برگزار می‌شود.

 

مناقصه عمومی دومرحله‌ای ۴۸/۹۷/۲۷

نام ونشانی مناقصه گزار: بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن

نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه): واگذاری اجرای پروژه نظارت بر طراحی، تولید و پیاده‌سازی سیستم متمرکز بانکداری بانک مسکن طبق مشخصات فنی مندرج اسناد مناقصه و پیوست قرارداد

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیارد و هشت‌صد میلیون ریال) که لازم است به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به‌حساب شماره ۸۴۴۹/۸ به نام اداره کل حسابرسی یا تودیع اوراق مشارکت منتشرشده توسط بانک مسکن ارائه می‌شود.

توضیحات: بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله‌ای واگذاری اجرای پروژه نظارت بر طراحی، تولید و پیاده‌سازی سیستم متمرکز بانکداری بانک مسکن، طبق اسناد مناقصه و پیوست‌های آن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۸ مرداد ۹۷ است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن): جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف؛ آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات

تلفن تماس: ۰۲۱۲۶۲۰۵۷۳۸

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱

دفتر ثبت‌نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷

 

مناقصه عمومی دومرحله‌ای ۴۸/۹۷/۳۳

مناقصه عمومی دومرحله‌ای خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و پیوست قراردادبانک مسکن،  برگزار می‌شود.

نام ونشانی مناقصه گزار: بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن

نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه): خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و پیوست‌های آن

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ (دو میلیارد و پنجاه میلیون ریال) که لازم است به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به‌حساب شماره ۸۴۴۹/۸ به نام اداره کل حسابرسی یا تودیع اوراق مشارکت منتشرشده توسط بانک مسکن ارائه می‌شود.

توضیحات: بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله‌ای خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات راهبردی و امنیت شبکه طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه و پیوست‌های آن را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۸ مرداد ۹۷ است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن): جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف؛ آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات

تلفن تماس: ۰۲۱۲۶۲۰۵۷۳۸

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱

دفتر ثبت‌نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷

 

مناقصه عمومی دومرحله‌ای ۴۸/۹۷/۵۳

مناقصه عمومی دومرحله‌ای پشتیبانی، سرویس، تعمیر و نگهداری دوسالانه تجهیزات سخت‌افزاری سایت تهران و مرکز داده اصفهان، همراه با قطعات یدکی (به هزینه شرکت) بانک مسکن، برگزار می‌شود.

نام ونشانی مناقصه گزار: بانک مسکن به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن

نوع، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه): پشتیبانی، سرویس، تعمیر و نگهداری دوسالانه تجهیزات سخت‌افزاری سایت تهران و مرکز داده اصفهان، همراه با قطعات یدکی (به هزینه شرکت)

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ (یک میلیارد و هفت‌صد و پنجاه میلیون ریال) که لازم است به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به‌حساب شماره ۸۴۴۹/۸ به نام اداره کل حسابرسی یا تودیع اوراق مشارکت منتشرشده توسط بانک مسکن ارائه می‌شود.

توضیحات: بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله‌ای پشتیبانی، سرویس، تعمیر و نگهداری دوسالانه تجهیزات سخت‌افزاری سایت تهران و مرکز داده اصفهان، همراه با قطعات یدکی (به هزینه شرکت) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات دولت الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۸ مرداد ۹۷ است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار (بانک مسکن): جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف؛ آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک ۸، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن طبقه دوم، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات

تلفن تماس: ۰۲۱۲۶۲۰۵۷۳۸

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱

دفتر ثبت‌نام: ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ و ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید