راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

برای معرفی بانک ها

cbi

 

 

 

 

 

بانک‌های خصوصی

ENbankansarbank-92-08-28iranZaminparsiyan3pasargadtejarathekmatkhavarmianedeyrefah-bank-logosamansarmayehsinashahrsadeatbank-logo

karafarinangardeshgariGhavaminmaskanMELLAT-BANK-LOGOmehrgharzolhasaneh-logo

 

بانک‌های تجاری دولتی

sepahmellibank-logo
 

بانک‌های تخصصی دولتی 

posBank

toseeSaderateIrantoseeTavonsanatMadankeshavarzi

موسسه‌های مالی و اعتباری

Tose'eh-logo