راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

پدیسار انفورماتیک

مدیر عامل: منوچهر پور محمدی

نشانی: خیابان سهروردی شمالی،بالاتر از دکتر بهشتی،

خیابان متحیری،شماره32

تلفن: 6-88756122

دور نگار: 88755569

پست الکترونیک: info@padisarco.com

سایت اینترنتی: www. padisarco.com

فعالیت: نرم افزارهای جامع بانکداری،سوئیچ های بانکی،تجهیزات

پرداخت الکترونیک،سامانه های مرکز ارتباط با مشتری،

دستگاهای خود پردازو خود دریافت، سیستم های مبتنی بر

کارت هوشمند ،صدور کارت