راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

بانک‌ها

اطلاعات این صفحه معتبر نیست و به‌روزرسانی نمی‌شود. برای اطلاع از آخرین بانک‌های فعال در اقتصاد ایران صفحه اکوسیستم راه پرداخت را ببینید.

نهاد ناظر

cbi

بانک‌های دولتی

Public-Dolati-white-95-10-24Post-Bank-Iran-Logo-Withe-Boxes-Template-way2pay-93ToseeTaavon-Withe-Boxes-Template-way2pay-95toseeSaderateIranSanatkeshavarzi-agriculture-logo-way2pay-92-12-04Maskan-Withe-Boxes-Template-way2pay-95melli-meli-logo-withe-boxes-way2pay-95

بانک‌های خصوصی

Private-Khosousi-white-95-10-24ENbank-eghtesad-novin-Bank-Logo-Withe-Boxes-Template-way2pay-93Ansar-Withe-Boxes-Template-way2pay-95iranZaminAyande-future-Withe-Boxes-way2pay-95Parsian-Withe-Boxes-Template-way2pay-95Pasargad-Withe-Boxes-Template-way2pay-95tejarat-bank-logo-way2pay-92Hekmat-Iranian-Withe-Boxes-way2pay-95khavarmianeDayRefah-bank-Logo-Withe-Boxes-Template-way2pay-93samansarmayehsinaShahr-City-Withe-Boxes-way2pay-95Saderat-bank-logo-way2pay-92-11-23Ghavamin-Withe-Boxes-way2pay-95gardeshgariMELLAT-BANK-LOGOMehr-Eghtesad-Logo-Withe-Boxes-Template-way2pay-95

موسسه‌های اعتباری

Moasesehaye-Mali-white-95-10-24Tose'eh-logoMoasese-Etebari-Kaspian-Caspian-Withe-Boxes-Template-way2pay-95Moasese-Etebari-Kosar-Withe-Boxes-Template-way2pay-95Moasese-Melal-Withe-Boxes-Template-way2pay-95Moasese-Noor-Nour-Withe-Boxes-Template-way2pay-95

بانک‌های خارجی