راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران

ازکی

ازﮐﯽ، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎوره و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن می‌توان قیمت‌های بیمه‌گرهای ﻣﺨﺘﻠﻒ را به‌صورت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ کرد. ﻣﺤﺼﻮﻻت ازﮐﯽ عبارت‌اند از: ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ، ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺪﻧﻪ، ﺑﯿﻤﻪ موتورسیکلت، ﺑﯿﻤﻪ آتش‌سوزی و زﻟﺰﻟﻪ، ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ، ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎن.

ازﮐﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ، ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﺧﺴﺎرت درﯾﺎﻓﺘﯽ را اراﺋﻪ می‌دهد.

 

سال شروع فعالیت: ۱۳۹۷

هم‌بنیان‌گذاران:

  • تیم لطیف
  • رضا مفید

حوزه فعالیت: اینشورتک

رقبا:

 

خدمات:

  • مشاوره، مقایسه و فروش آنلاین بیمه

 

مشتریان:

 

افتخارات:

 

دانلود لوگو با کیفیت ازکی {PNG, JPG}

راه‌های ارتباطی:

وب‌سایت: www.azki.com

تلفن: ۵۴۸۶۴-۰۲۱

دورنگار:

پست الکترونیک: info@azki.com

نشانی: تهران خیابان بخارست، کوچه هفتم، پلاک ۷ (ساختمان ماموت) طبقه ۲

استارت‌آپ ازکی در شبکه‌های اجتماعی: