راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران

اوراق مرابحه فناپ‌زیرساخت در فرابورس ایران عرضه شد

فرابورس ایران از پذیره‌نویسی اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ جدید با نماد «فناپ زیرساخت 07» خبر داد.

شرکت فرابورس ایران اعلام کرد ﭘﯿﺮو ﺻـﺪور ﻣﺠﻮز ﺷـﻤﺎره  122/151685 ﻣﻮرخ  هشتم اردیبهشت 1403 ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺘﺸـﺎر اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﺷـﺮﮐﺖ زﯾﺮﺳـﺎﺧﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺎﺳـﺎرﮔﺎد آرﯾﺎن (ﺳـﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص)، ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﻈﺮ دارد اوراق ﯾﺎد ﺷـﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزار اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان از ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 11 اردیبهشت 1403 ﺑﻪ ﻣﺪت 3 روز ﮐﺎری پذیره‌نویسی کند.

به گزارش فرابورس ایران، این اوراق با موضوع تأمین منابع مالی جهت خرید موجودی کالا (تجهیزات اکتیو و شبکه) با نماد «فناپ زیرساخت 07» به تعداد کل 1،500،000 ورقه، با مبلغ اسمی هر ورقه 1،000،000 ریال و مبلغ کل اوراق و مبلغ پذیرش شده 1،500،000 میلیون ریال پذیره‌نویسی می‌شود. مدت اوراق 48 ماه با نرخ سود 23 درصد سالانه خواهد بود. موعدهای پرداخت سود اوراق، هر سه ماه یک‌بار از تاریخ انتشار در نظر گرفته شده و تاریخ سررسید آن 11 اردیبهشت 1407 خواهد بود.

فرابورس ایران در اطلاعیه خود اشاره کرده بانک پاسارگاد (سهامی عام) ضامن این اوراق است و عاملیت فروش آن بر عهده شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص) است. همچنین شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) بازارگردانی را بر عهده دارد و پذیره‌نویسی را متعهد شده است. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) نیز عامل پرداخت اوراق است.

بنا به اعلام شرکت فرابورس ایران حداقل حجم هر سفارش برای اوراق مرابحه یاد شده 5،000 ورقه و حداکثر حجم هر سفارش 1،000،000 ورقه خواهد بود. همچنین سفارﺷـﺎت وارد ﺷـﺪه در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻋﺎدی  (Round Lot)، باید ﻣﻀـﺮﺑﯽ از 5،000 ورﻗﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳـﻔﺎرﺷـﺎت ﺑﺎ ﺣﺠﻢﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ از 5،000 ورﻗﻪ در ﻧﻤﺎد ﺧُﺮدهﻓﺮوﺷـﯽ (Odd Lot) ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پذیره‌نویسی اوراق ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ فناوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد آرﯾﺎن (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص) به پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت فرابورس ایران به نشانی www.ifb.ir مراجعه کنند.

منبع فرابورس
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.