خبر

مناقصه عمومی خرید جلد کارت مغناطیسی بانکی بانک ملت

کارت المثنی بانک ملت

بانک ملت مناقصه عمومی خرید تعداد ۶۶۰۰۰۰۰ جلد کارت مغناطیسی بانکی برگزار می‌کند.

مناقصه گزار: بانک ملت

موضوع مناقصه: خرید تعداد ۶۶۰۰۰۰۰ جلد کارت مغناطیسی بانکی

سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانکی (غیر از بانک ملت) به میزان ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و یا فیش نقدی واریزی به‌حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریز ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۱۷۱۱ در وجه اداره کل امور مالی نزد شعبه چهارراه ولیعصر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت)

مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکات پیشنهادی: ارائه معرفی‌نامه و فیش ۲۰۰۰۰۰ ریالی به‌حساب جاری جام به شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۳۹۷۱۷۵۰۰۲۰۱۱۷۲۹۵ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت

محل دریافت اسناد مناقصه به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۳۸۰، طبقه ششم، اداره معاملات عمومی

جدول زمانی انجام مناقصه

شروع توزیع اوراق مناقصه

از ساعت ۸:۰۰ مورخ ۲۷/۰۳/۹۷
مهلت ارسال مدارک مناقصهتا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۱/۰۴/۹۷
تاریخ بازگشایی پاکاترأس ساعت ۸:۳۰ مورخ ۱۲/۰۴/۹۷

متقاضیان می‌توانند متن آگهی مناقصه مربوطه را در سایت http://iets.mporg.ir ملاحظه کنند.

منبع: روزنامه ایران

درباره نویسنده

اتاق خبر راه پرداخت

اتاق خبر راه پرداخت همه مطالب و خبر‌های مهم فین‌تک ایران را رصد و منتشر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید