راه پرداخت
راه پرداخت؛ رسانه فناوری‌های مالی ایران
-

صدور کارت‌های ارزش افزوده

راه پویایی صنعت پرداخت

رویکرد سیستمی و خلق خدمات نوین؛  صاحب‌نظران مدیریت نوین معتقدند حوزه‌های راهبردی، مانند اقتصاد دیجیتال یا بانکداری و بازرگانی الکترونیکی را نمی‌توان در سیستم‌های متعارف، مدیریت کرد؛ چرا که در سیستم‌های متعارف، تعریف مسئله، انحراف از حالت…