راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

کاشف

در نشست کمیته منابع انسانی گروه ملی انفورماتیک مطرح شد / «کاشف» برنامه‌های توسعه فردی و گروهی را در راستای راهبرد گروه ملی انفورماتیک دنبال می‌کند

مدیر سرمایه انسانی و توسعه سازمانی گروه ملی انفورماتیک در نشست دوره‌ای کمیته منابع انسانی گروه ملی انفورماتیک بر