راه پرداخت
رسانه فناوری‌های مالی ایران
تگ

حسن سمنانی

به کدام سو باید رفت؟

با پیشرفت و رواج‌یافتگی روزافزونی که پرداخت موبایلی در حال تجربه آن است، قطعا جهت حرکت صنعت بانکداری و پرداخت کشور…