از سه امضای الکترونیکی همراه در وزارت صمت رونمایی شد

در این جلسه از امضای الکترونیکی مبتنی بر تلفن همراه رونمایی شد و ضمن معرفی راهکار امضای دیجیتال شرکت شاکیلید تحت عنوان «امضامی»، تمبر یادبود آن نیز توسط وزیر صمت امضا شد.