رمیس 2025 چگونه خواهد بود؟

گفت‌وگو با مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره رمیس در آستانه ورود این شرکت به 20سالگی